Maailman Läskisoosijärjestön säännöstö


I Luku

Päämäärät ja periaatteet
1 artikla

Maailman Läskisoosijärjestön  päämäärät ovat:
1.       ylläpitää ja edistää aitoa läskisoosiperinnettä sekä levittää läskisoositietoisuutta yli valtiorajojen
2.       aikaansaada kansainvälistä yhteistyötä 1. kohdan päämäärien saavuttamiseksi
3.       toimia keskuksena, joka yhdenmukaistaa kansakuntien toimenpiteet näiden yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

2 artikla
Järjestön ja sen jäsenten on, pyrkiessään 1 artiklassa esitettyihin päämääriin, toimittava seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1.       Järjestö perustuu kaikkien jäsentensä täysivaltaisen tasa-arvoisuuden periaatteeseen.
2.       Kaikkien jäsenten on, jotta niille jokaiselle voitaisiin turvata jäsenyydestä johtuvat oikeudet ja edut, vilpittömästi täytettävä tämän säännöstön mukaan itse  kullekin kuuluvat velvoitukset.
3.       Järjestön ehdottomiin periaatteisiin kuuluu olla tyrkyttämättä läskisoosia sitä vierastaville ihmisryhmille kuten vegaaneille, juutalaisille, muslimeille, feministeille, hinduille, jne., tai yksilöille kuten Pekka Puskalle.
4.       Mikään tämän säännöstön määräys ei oikeuta Maailman Läskisoosijärjestöä puuttumaan asioihin, jotka olennaisesti kuuluvat jonkin jäsenen sisäiseen toimivaltaan, eikä velvoita jäseniä alistamaan tällaisia asioita tämän säännöstön mukaan selvitettäviksi.  

II Luku

Jäsenyys
3 artikla
Maailman Läskisoosijärjestön jäseniä voivat olla kaikki ne yksilöt ja yhteisöt, jotka hyväksyvät järjestön peruskirjan ja säännöstön artiklat sekä tunnustautuvat aidon läskisoosin ystäviksi. 

4 artikla
Maailman Läskisoosijärjestön jäsenyys on avoin kaikille läskisoosia rakastaville yksilöille ja yhteisöille, jotka hyväksyvät tämän säännöstön sisältämät velvoitukset ja pystyvät ja ovat halukkaat täyttämään ne.
5 artikla 

Maailman Läskisoosjärjestö ei pidä jäsenrekisteriä eikä kerää jäsenmaksuja.

6 artikla
Maailman Läskisoosijärjestön jäsenen, joka on jatkuvasti loukannut tämän säännöstön sisältämiä periaatteita, katsotaan erotetuksi järjestöstä.

III Luku

Elimet
7 artikla
Maailman Läskisoosijärjestön ylintä toimeenpanovaltaa käyttää hallitus ja yleiskokous, ja niiden toimeenpanoelimenä toimii sihteeristö.
8 artikla
Maailman Läskisoosijärjestö ei aseta mitään rajoituksia miesten ja naisten oikeudelle päästä samoin ehdoin järjestön jäseniksi tai elinten kaikkiin tehtäviin.

IV Luku

Hallitus
Kokoonpano
9 artikla
Maailman Läskisoosijärjestön hallituksen muodostaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja läskisoosikomissaari. Hallituksen valitsee yleiskokous.
V Luku

Yleiskokous
Kokoonpano
10 artikla
Yleiskokouksen muodostavat kaikki Maailman Läskisoosijärjestön hallituksen jäsenet. 

Tehtävät ja valtuudet
11 artikla
Yleiskokous voi keskustella kaikista tämän peruskirjan piiriin kuuluvista tai kaikkien peruskirjassa edellytettyjen elimien toimivaltaan ja tehtäviin kuuluvista kysymyksistä ja asioista sekä esittää kaikissa tällaisissa kysymyksissä tai asioissa suosituksia Maailman Läskisoosijärjestön jäsenille.

12 artikla
Yleiskokous voi panna toimeen tutkimuksia ja esittää suosituksia:
a.       edistääkseen kansainvälistä yhteistyötä läskisoosikulttuurin tutkimuksen alalla
b.      antaakseen apua läskisoosin syöntioikeuden perusvapauksien toteuttamisessa kaikille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta, kuitenkaan rikkomatta artiklan 2, momentin 3 periaatetta.
13 artikla
Yleiskokous voi suosittaa toimenpiteitä jokaisen sellaisen tilanteen rauhanomaiseksi selvittämiseksi, sen synnystä riippumatta, jonka se harkitsee olevan omiaan vahingoittamaan läskisoosikulttuuria tai jäsenien välisiä ystävällisiä suhteita, näihin luettuina tilanteet, jotka johtuvat Maailman Läskisoosijärjestön päämääriä ja periaatteita koskevien säännöstön määräysten rikkomisesta.
14 artikla
Yleiskokous käsittelee ja hyväksyy järjestön talousarvion.

Äänestys
15 artikla
1. Yleiskokouksen kullakin jäsenellä on yksi ääni.
2. Tärkeissä kysymyksissä yleiskokouksen päätöksiin vaaditaan läsnäolevien äänestävien jäsenten kahden kolmanneksen enemmistö.
3. Muissa asioissa päätökset tehdään läsnäolevien äänestävien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

Menettelyjärjestys
16 artikla
Yleiskokous pitää säännölliset vuosi-istunnot sekä olosuhteiden vaatimia ylimääräisiä istuntoja. Pääsihteeri kutsuu koolle ylimääräisen istunnon tarvittaessa tai hallituksen jäsenten enemmistön pyynnöstä.
17 artikla
Yleiskokous vahvistaa itse työjärjestyksensä. Se valitsee puheenjohtajansa jokaista istuntokautta varten.
18 artikla
Yleiskokous voi perustaa sellaisia apuelimiä, joita se pitää tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisina. 

VI Luku

Sihteeristö
19 artikla
Sihteeristö käsittää pääsihteerin ja järjestön tarvitseman henkilökunnan. Pääsihteerin nimittää yleiskokous. Hän on järjestön ylin toimija.
20 artikla
Pääsihteeri toimii tässä ominaisuudessaan kaikissa yleiskokouksen kokouksissa sekä suorittaa muita näiden elinten hänelle antamia tehtäviä. Pääsihteeri esittää yleiskokoukselle vuosikertomuksen järjestön toiminnasta.
21 artikla
Pääsihteeri voi kiinnittää yleiskokouksen huomion jokaiseen seikkaan, joka hänen mielestään saattaa uhata läskisoosikulttuurin edistämistä ja ylläpitämistä.

22 artikla
1. Tehtäviensä suorittamisessa pääsihteeri ja sihteeristö eivät saa pyytää tai vastaanottaa ohjeita miltään hallitukselta tai muulta viranomaiselta järjestön ulkopuolelta. Heidän on pidätyttävä kaikista teoista, jotka eivät sovellu heidän asemaansa kansainvälisinä, ainoastaan järjestölle vastuullisina toimijoina.
2. Kukin Maailman Läskisoosijärjestön jäsen sitoutuu kunnioittamaan pääsihteerin ja sihteeristön tehtävien puhtaasti kansainvälistä luonnetta sekä pidättymään yrittämästä vaikuttaa heihin heidän tehtäviensä täyttämisessä.
23 artikla
1. Sihteeristön henkilökunnan nimittää pääsihteeri yleiskokouksen vahvistamien määräysten mukaan.
2. Sopiva vakinainen henkilökunta asetetaan tarpeen vaatiessa Maailman Läskisoosijärjestön muiden elinten käyttöön. Tämä henkilökunta kuuluu sihteeristöön.
3. Määräävänä näkökohtana henkilökuntaa otettaessa ja työehtoja määrättäessä on pidettävä välttämättömyyttä taata järjestölle sellaisten henkilöiden saanti, jotka työkykynsä, pätevyytensä ja luotettavuutensa puolesta täyttävät kaikkein korkeimmat vaatimukset. Asianmukaista huomiota on kiinnitettävä sen seikan tärkeyteen, että henkilökunta hankitaan niin laajalta maantieteelliseltä pohjalta kuin mahdollista.
VII Luku

Alueelliset elimet ja sopimukset
24 artikla
Mikään tämän säännöstön säännös ei estä alueellisten elinten tai sopimusten olemassaoloa alueellisesti läskisoosikulttuurin ylläpitämiseen liittyvien kysymysten käsittelemiseksi, edellyttäen että tällaiset elimet tai sopimukset ja niiden toiminta ovat sopusoinnussa Maailman Läskisoosijärjestön päämäärien ja periaatteiden kanssa.

VIII Luku

Kansainvälinen yhteistyö
25 artikla

Luodakseen kansakuntien välisille rauhallisille ja ystävällisille suhteille välttämättömät läskisoosikulttuurin edellytykset, jotka perustuvat yhtäläisten oikeuksien ja kansojen itsemääräämisoikeuden periaatteiden kunnioittamiseen, Maailman Läskisoosijärjestön tulee edistää:
a. läskisoositietämyksen kohoamista ja leviämistä; sekä
b. kaikille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeus aitoon läskisoosiin koko maailmassa.

26 artikla
Kaikki jäsenet sitoutuvat toimimaan yhteisesti ja kukin erikseen yhteistyössä järjestön kanssa 25 artiklassa mainittujen päämäärien saavuttamiseksi.

27 artikla
1. Ne erilaiset erityiselimet, jotka on perustettu jäsenien välisillä sopimuksilla ja joilla perussääntöjensä mukaisesti on laaja kansainvälinen vastuu läskisoosikulttuurin aloilla, on saatettava Maailman Läskisoosijärjestön yhteyteen.
2. Näitä täten Maailman Läskisoosijärjestön yhteyteen saatettuja elimiä nimitetään jäljempänä "erityiselimiksi".
28 artikla
Järjestön on esitettävä suosituksia erityiselinten toimintasuunnitelmien ja toiminnan yhtenäistämiseksi. 

IX Luku

Erinäisiä määräyksiä

29 artikla
1. Jokainen sopimus ja kansainvälinen välipuhe, jonka jokin Maailman Läskisoosijärjestön jäsen tekee tämän säännöstön tultua voimaan, on niin pian kuin mahdollista kirjattava sihteeristössä ja sen toimesta julkaistava.
2. Sellaiseen sopimukseen tai kansainväliseen välipuheeseen, jota ei ole kirjattu tämän artiklan 1 momentin määräysten mukaisesti, kuuluva sopimuspuoli ei voi vedota mainittuun sopimukseen tai välipuheeseen missään Maailman Läskisoosijärjestön elimessä.

30 artikla
Jos Maailman Läskisoosijärjestön jäsenten tähän säännöstöön ja johonkin muuhun kansainväliseen sopimukseen perustuvat velvoitukset ovat ristiriidassa keskenään, on tämän säännöstön velvoituksilla etusija.

31 artikla
1. Järjestön tulee nauttia kunkin jäsenensä alueella sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, kuin on tarpeen sen päämäärien toteuttamiseksi.
2. Maailman Läskisoosijärjestön jäsenten edustajien ja järjestön toimijoiden tulee samoin nauttia sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka ovat tarpeen, jotta he voisivat suorittaa järjestöä koskevat tehtävänsä riippumattomasti.
3. Yleiskokous voi esittää suosituksia tämän artiklan 1 ja 2 momentin soveltamisen yksityiskohtien määrittelemiseksi tai voi tässä tarkoituksessa ehdottaa Maailman Läskisoosijärjestön jäsenille sopimusten tekemistä.

32 artikla
Maailman Läskisoosijärjestön perustava kokous päätti, että Maailman Läskisoosipäivää vietetään vuosittain 3. päivä maaliskuuta. 

33 artikla
Voittoa tavoittelemattomana järjestönä Maailman Läskisoosijärjestö ei ota vastaan lahjoituksia vaan suosittelee mahdollisien rahalahjoituksien ohjaamisen jollekin paikalliselle, ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja onnellisuutta edistävälle järjestölle, Suomessa esim. Suomen Sydäntautiliitto ry.


X Luku
Muutokset
34 artikla
Tähän säännöstöön tehtävät muutokset tulevat voimaan kaikkiin Maailman Läskisoosijärjestön jäseniin nähden, kun vähintään kahden kolmanneksen enemmistö yleiskokouksen jäsenistä on ne hyväksynyt.
35 artikla
1.       Tämän säännöstön tarkistamiseksi voidaan pitää Maailman Läskisoosijärjestön yleiskokous.
2.       Jokainen tämän säännöstön muutos tulee voimaan kun vähintään kaksi kolmannesta Maailman Läskisoosijärjestön yleiskokouksen jäsenistä on sen ratifioinut.

Tämän vakuudeksi Maailman Läskisoosijärjestön hallitusten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän säännöstön.

Tehtiin Espoon kaupungissa 1. päivänä toukokuuta 2014.
 

Antero Hoikkala, Pääsihteeri
Mervi Juutilainen, Varapääsihteeri
Nestori Lundahl, Apulaisvarapääsihteeri
Pietu Hoikkala, Läskisoosikomissaari

2 kommenttia:

 1. Miten tähän yhdistykseen liitytään, mitään yhreystietoja ei löydy? Ravintolamme Gastro Cafe Kallio on läskisoosin vankkumaton kannattaja ja esimerkiksi torstaina 7.9 lounaallamme on Karkkilalaisen Kiven Säästöpossun luomulihasta tehtyä läskisoosia kuoriperunoiden kera. Saamme joka kerta ympäristötarkastajan huomautuksen hajuhaitasta naapurissa asuvan herkkänenäisen leidin ansiosta. Tervetuloa maistamaan lainsuojatonta soosia. T. Kare / Gastro Cafe Kallio

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Säännöstön toisen luvun kolmannen artiklan mukaan Ravintola Gastro Cafe Kallio voi katsoa olevansa järjestön jäsen, kun se hyväksyy järjestön peruskirjan ja säännöstön artiklat sekä tunnustautuu aidon läskisoosin ystäväksi.
   Hallituksen puolesta lausun kiitokset pyrkimyksestänne säilyttää aidon läskisoosin perinne.
   t. Apulaisvarapääsihteeri

   Poista